Arbeidsongeschikt in de huidige tijdAls men 100 procent gezond is, gewoon kan werken en voor hun gezin kan zorgen dan staat men er vaak niet bij stil.
Echter juist een reden voor ons om arbeidsongeschiktheid onder de aandacht te brengen.
Mocht dit gebeuren en u bent de hoofdverdiener van het gezin dan vinden wij dat u moet weten waar u aan toe bent. U zult zien dat u moet worstelen om het hoofd boven water te houden.
Deze tekst geldt voor Nederland maar sinds 1 april dit jaar is België bezig met hervormingen van hun systeem en het ziet er naar uit dat men toe wil werken naar hetzelfde systeem als Nederland.
In ons volgende artikel nemen we België onder de loep.

Verschil tussen WAO/WIA

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is een Nederlandse wet die op 29 december 2005 in werking is getreden en is de opvolger van de WAO. De wet regelt een uitkering voor de periode na de wettelijke loondoorbetalingstermijn van 104 weken. De WIA is een werknemersverzekering.
Had u op 29 december 2005 een WAO-uitkering en is uw situatie niet veranderd? Dan geldt voor u nog de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO).
Na 2006 heet het de WIA.
WIA HEEFT EEN ONDERVERDELING.

WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. U krijgt mogelijk WGA als u 2 jaar of langer ziek bent en (in de toekomst) kunt werken.
Uitkering tot 70 procent van uw laatst verdiende loon.

IVA staat voor: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. U krijgt mogelijk IVA als u niet of nauwelijks kunt werken en er een kleine kans is dat u herstelt.Maximaal 75 procent van u laatst verdiende loon.


Hoogte WAO-uitkering

Een WAO/WIA-uitkering is maximaal 75% (na 2007) en minimaal 70 % van het vroegere loon.

Hoe hoog de WAO-uitkering is hangt af van:
het soort uitkering: loondervings- of vervolguitkering;

hoeveel procent arbeidsongeschikt u bent;
uw leeftijd.

Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen de 2 wetten WAO en nu de WIA:
Met de WIA zet de overheid in op werken naar vermogen. Kun je meer gaan werken?
Dan word je daarvoor beloond. In de WAO was dat niet altijd het geval.
Echter de beloning na de sociale lasten en belastingen staat niet in verhouding met de arbeid die u met moeite nog kunt uitvoeren.
De ondergrens voor het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering is hoger geworden. Van 15% arbeidsongeschikt (WAO) naar 35% (WIA).In de WIA moet de werkgever een zieke werknemer 2 jaar loon doorbetalen. In de WAO was dat 1 jaar.

Dus u moet boven de 35% arbeidsongeschikt zijn voordat u in aanmerking komt voor uitkering !

WIA (WGA) uitkering krijgt u alleen als u nog instaat, bent om deels te werken maar niet meer dan 65% van het laatste uurloon verdient.
Dit met alle werkzaamheden.
Anders wordt het een IVA uitkering.

Ben je gedeeltelijk arbeidsgeschikt?

Dan kan je naast je WAO ook een WW-uitkering HYPERLINK "https://werkwacht.nl/artikel/ww-uitkering/"ontvangen.
In de WIA bestaat er 1 vorm van loongerelateerde WGA-uitkering.
De WGA-uitkering is dan even hoog als de WAO- en WW-uitkering samen.
In de WIA krijgen volledig en duurzaam arbeidsongeschikten een IVA-uitkering. ‘Duurzaam arbeidsongeschikt’ kwam niet voor in de oudere WAO wet.

Ben je geheel arbeidsongeschikt dan wordt het dus een IVA-uitkering.
De IVA-uitkering (zonder kans op werken) bedraagt 75% van het dagloon.
De IVA kent geen verschil in dagloon en vervolgdagloon, zoals de WAO.
Een IVA-uitkering kun je al eerder toegekend krijgen dan na 2 jaar ziekte.
De wet Re-integratie Arbeidsgehandicapten (REA) is met de WIA komen te vervallen.

Voorbeeld E7 chauffeur. (als u heden in de WIA/IVA zou komen)

Bruto maand salaris is 2819,63 euro
75 % (na 2007) is 2114,72
2114.72 bruto naar netto uitkering is
1492,75 euro.


Voorbeeld D6 chauffeur

Bruto maand salaris is 2584,93 euro
75 procent is 1938,70
1938,70 bruto naar netto uitkering
1397.28 euro.
Verteer en andere vergoedingen verdwijnt dus kaal salaris.
Dit blijft dus de geduurde de periode dat u arbeidsongeschikt bent enige verhoging zal de wettelijke inflatie zijn.

Voorbeeld E7 chauffeur. (als u
voor 2007 WIA/IVA bent gekomen en geïndexeerd bent)

Bruto maand salaris is 2251,31 euro
70 (voor 2007) procent is 2114,72
1539,33 bruto naar netto uitkering is
1165,58 euro.


Voorbeeld D6

Bruto maand salaris is 2063,82 euro
70 procent is 1938,70
1444,67 bruto naar netto uitkering
1105,50 euro.
Verteer en andere vergoedingen verdwijn dus kaal salaris.
Dit blijft dus de geduurde de periode dat u arbeidsongeschikt bent enige verhoging zal de wettelijke inflatie zijn.

Deze mensen zitten nu nog op dit bedrag buiten de wettelijke inflatie als ze nu nog arbeidsongeschikt zijn.

52.766 euro bruto (2016) is het maximaal jaarsalaris waarover een uitkering wordt berekend.

52.766 euro daarvan 75% is 39.574,5 gedeeld door 12 maanden is 3297.88 euro bruto maximaal voor de berekening!

Is plus minus 2.387,- euro netto maximaal.Een rekensommetje (werken naast je uitkering)


Stel je ontvangt € 1.200,- per maand aan IVA-uitkering. Je verdient in een maand € 500,- bij. Van deze € 500,-
houdt het UWV 70 % in, oftewel
€ 350,-. Dit bedrag gaat van je uitkering af.

Van je IVA-uitkering hou je dus € 1.200,- - € 350,- = € 850,- over. De € 500,- die je hebt verdiend, tel je bij deze uitkering op: € 850,- (IVA) + € 500,- (loon)= € 1350,-.

€ 1.350,- is het bedrag dat die maand op je rekening komt te staan.

MET 500 EURO BIJ WERKEN KRIJGT U MAAR 150 EURO NETTO ERBIJ.

Mocht u ook stoppen bijwerken en voor 100 procent niet meer kunnen werken dan wel wordt uw uitkering opnieuw geïndexeerd dus het zal u in veel gevallen worden benadeeld met grote gevolgen in uw verdere leven.
Aanvullingen kunt u wel apart verzekeren.

Belangrijk is dat u wordt geïndexeerd op uw laatst verdiende salaris dus en dit eenmalig tenzij u bijgewerkt heeft dan op basis van dat uurloon, ook wordt uw uitkering niet aangepast als u lang ziek bent 10 a 20 jaar blijft op het zelfde niveau buiten de wettelijke inflatiestijgingen.

Pensioenopbouw gebaseerd op laatstverdiende salaris
Je pensioenopbouw tijdens je WIA of WAO is gebaseerd op je laatstverdiende salaris. Dat is het bedrag dat je tijdens je tweede ziektejaar van de werkgever hebt ontvangen. Dit kan minder zijn dan het volledige salaris. En dan dus daarvan nog eens 25%-30% in mindering voor je uitkering.
Je bouwt dan ook maar over 70%  loonpensioen op.

ONKOSTEN VERGOEDING IS NETTO ZOALS HIERONDER IS WEERGEGEVEN.

De maximale onkostenvergoeding is € 150 per maand. Het totale bedrag mag niet hoger zijn dan € 1.500 per jaar.
D,e maximumvergoeding per uur is € 4,50 voor volwassenen vanaf 23 jaar.
Voor jongeren tot 23 jaar is dat € 2,50 per uur. Deze bedragen zijn inclusief een eventuele reiskostenvergoeding. Ontvangt u een hogere onkostenvergoeding, dan trekken wij het bedrag dat u heeft ontvangen af van uw uitkering.

Samenvatting


De WGA-uitkering is de eerste twee maanden 75 procent van het WIA-maandloon.
Het WIA-maandloon is het loon dat iemand gemiddeld verdiende per maand voordat hij ziek werd.
Daarna is de uitkering 75 procent na 2007, met een maximum dagloon van 202,17 euro.
Deze loongerelateerde uitkering duurt tussen de 3 en 38 maanden. De periode is afhankelijk van uw arbeidsverleden. Als u nog wel werkt, wordt uw loon van het WIA-maandloon afgetrokken: 75 procent van (oud loon - verdiend loon) = loongerelateerde uitkering.
Uw werkgever blijft tijdens uw ziekte meestal uw loon doorbetalen.
Dit doet hij maximaal 2 jaar (104 weken), of zolang het dienstverband loopt.
Voor de 104 weken is het ziektewetuitkering.

Als u ziek bent staat voorop dat u actief moet meewerken aan uw herstel en zo snel mogelijk weer aan het werk gaat. Dat kan betekenen dat u tijdelijk ander passend werk doet. U mag uw herstel niet in de weg staan of vertragen. De regels van uw cao en de wet gelden. Of als u geen cao heeft, de regels van uw werkgever. En daarnaast nog de afspraken in het Plan van Aanpak.

Houdt u zich niet aan de regels, dan mag de werkgever de eerste 2 jaar u minder loon betalen of zelfs loon inhouden. Bent u het niet eens, vraag dan een deskundigenoordeel aan bij het UWV.
Als u ziek bent, moeten uw werkgever en u zich houden aan het Stappenplan. ( link )

De werkgever maakt met u samen een Plan van aanpak en houdt zich aan de afgesproken termijnen. Hij bewaart alle belangrijke documenten over uw re-integratie in het re-integratieverslag. Vraagt u na 2 jaar ziekte een WIA-uitkering aan, maar blijkt dat uw werkgever niet voldoende heeft gedaan voor uw re-integratie? Dan kan UWV uw werkgever verplichten om langer uw loon door te betalen.

Dit kan voor maximaal 1 jaar. Hij kan u dan niet ontslaan.


Kan mijn werkgever mij ontslaan tijdens ziekte ?

Uw werkgever mag u niet zomaar ontslaan in de eerste 2 jaar dat u ziek bent.
Dit kan alleen in bijzondere situaties. Bijvoorbeeld:

als u in uw proeftijd zit;

bij ontslag op staande voet;
bij een faillissement.

Maar ook dan mag uw ziekte niet de reden zijn voor ontslag.

Bij de eerste betaling van uw WAO-uitkering krijgt u van ons een betaalspecificatie. Hierop staat welk nettobedrag u per maand krijgt. Verandert er iets aan de hoogte van uw uitkering?
Dan ontvangt u een nieuwe betaalspecificatie.
De hoogte van de uitkeringen is verschillend.

Tijdelijke loondervingsuitkering WAO
De tijdelijke loondervingsuitkering kunt u alleen krijgen als u ouder bent dan 33 jaar. Deze uitkering is gebaseerd op het loon dat u verdiende voordat u een WAO-uitkering kreeg.
Als u volledig arbeidsongeschikt bent, krijgt u maximaal 75% van het vroegere dag/maandloon.

Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, is het percentage lager.

Hoelang u uw tijdelijke loondervingsuitkering krijgt, hangt af van uw leeftijd op de eerste dag waarop uw WAO-uitkering inging. Hieronder leest u hier meer over.

Vervolguitkering WAO

Een vervolguitkering WAO krijgt u na afloop van de loondervingsuitkering WAO en is meestal lager. Dat komt omdat bij het berekenen van uw vervolguitkering WAO nog maar voor een deel rekening houden met uw vroegere dagloon. U krijgt deze uitkering zolang uw situatie niet verandert en u aan de voorwaarden voldoet.
Inkomsten die gevolgen hebben voor de WAO-uitkering.
Als u een WAO-uitkering heeft en daarnaast andere inkomsten ontvangt, dan kan de hoogte van de uitkering veranderen. Het gaat daarbij om de volgende inkomsten:

loon;

flexpensioen;
vergoeding van freelance werk;
een andere uitkering van UWV, bijvoorbeeld een WW-uitkering.


Doet u vrijwilligerswerk waarvoor u een onkostenvergoeding krijgt? Dan gelden de volgende voorwaarden:
Als u naast uw WAO-uitkering in loondienst werkt, verlaagd men de uitkering met uw volledige inkomsten uit dat werk.
De eerste 5 jaar blijft op papier uw arbeidsongeschikt en arbeidsongeschiktheidspercentage gelijk, ook al gaan uw inkomsten omhoog.

Kunt u het werken toch niet volhouden?

Dan krijgt u weer gewoon uw volledige uitkering maar wel op u laatste maandloon.
Pas na 5 jaar werken verlagen wij uw uitkering blijvend.
Geef uw inkomsten door met het wijzigingsformulier. Doe dit altijd binnen 1 week nadat de inkomsten bij u bekend waren of hadden kunnen zijn.

Maximummaandloon (voor berekening uitkering) € 4.551,40

Het maximummaandloon berekent u door het maximumdagloon te delen met 21,75.
Dit is het gemiddeld aantal uitkeringsdagen in een maand.


Met vriendelijke groet,

Transporteffect en Chauffeursnieuws
(Aan artikel kunnen geen rechten worden verleend worden)

Ernstig verkeersgewonden in Nederland

advertenties

steun ons door op advertentie te klikken

KENNIS IS   MACHT !
Gespecialiseerde ACTIEGROEP voor beroepschauffeurs en chauffeuses

TRANSPORTEFFECT

Share
DELEN
Chauffeurs eisen veiligheid !! VACATURES (logistiek en transport) ChauffeursNieuws Vrienden van Chauffeursnieuws TRANSPORTEFFECT NL Beroepschauffeurs Preventie Groep

FACEBOOK GROEPEN

CHAUFFEURSNIEUWS 2.0
INDEX